bild WTES at the Kawahar Kala Kendra, Dec 15, 2016, 7:30 pm, Jaipur - Brigitte Kornetzky