bild Gonikoppal Public School, 22/23. Nov. 2017 - Brigitte Kornetzky